ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informujemy, że w prowadzonym przez Firmę EURO-FUTURA Sp. z o. o. postępowaniu według zasady konkurencyjności z dnia 09.04.2018 r. dotyczącym organizacji i przeprowadzenia egzaminu nadającego kwalifikacje dla 22 osób w ramach projektu „Zawodowo aktywni” nr: RPLU.09.01.00-06-0059/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert złożonych przez Wykonawców.

Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

„PRETENDER” Adrian Wronka, ul. Piotrkowska 173 lok. 102, 90-447 Łódź

Fundacja MATURITA, ul. Topolowa 4 lok. 8, 20-352 Lublin

 

Po dokonaniu oceny wszystkich ofert przyznano im następujące ilości punktów:

Fundacja MATURITA – 100,00 pkt

„PRETENDER” Adrian Wronka – 82,50 pkt

 

Najkorzystniejszą ofertę przedstawił następujący Wykonawca:

Fundacja MATURITA, ul. Topolowa 4 lok. 8, 20-352 Lublin