ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informujemy, że w prowadzonym przez Firmę EURO-FUTURA Sp. z o. o. postępowaniu według zasady konkurencyjności z dnia 27.04.2018 r. dotyczącym przeprowadzenia szkolenia zawodowego Księgowy/księgowa z modułem kursu z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) dla 1 grupy (10 osób) osób bezrobotnych zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego w powiatach: bialski, Biała Podlaska, parczewski, radzyński, włodawski w ramach projektu „Zawodowo aktywni” nr: RPLU.09.01.00-06-0059/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert złożonych przez Wykonawców.

Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

Innowacyjne Centrum Rozwoju s.c., Al. Piłsudskiego 13, 20-011 Lublin – Część II i Część II

 

Po dokonaniu oceny wszystkich ofert przyznano im następujące ilości punktów:

Część I: Innowacyjne Centrum Rozwoju s.c. – 85,00 pkt

Innowacyjne Centrum Rozwoju s.c. – 65,00 pkt

 

Najkorzystniejszą ofertę przedstawił następujący Wykonawca:

Część I – Innowacyjne Centrum Rozwoju s.c., Al. Piłsudskiego 13, 20-011 Lublin.

Część II –  Innowacyjne Centrum Rozwoju s.c., Al. Piłsudskiego 13, 20-011 Lublin.